Dobre
Inwestowanie.pl

Nr PKD firm mogących starać się o kompleksowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach

Jeśli znalazłeś na tej stronie nr Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD (wpisany w dokumentach Twojej firmy jako podstawowy) i interesuje Cię kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z majątkiem firmy skontaktuj się z autorem .

UWAGA:
Ubezpieczenie dotyczy firm o rocznych przychodach poniżej 15 mln zł!

Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
 01 Rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 
 01.1 Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo 
 01.2 Chów i hodowla zwierząt 
 01.30.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
 01.4 Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, 
 z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni 
 01.50.Z Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając 
 działalność usługową 
 02.0 Leśnictwo, włączając działalność usługową 
 Sekcja B Rybactwo 
 05.0 Rybactwo, włączając działalność usługową 
Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe
 Podsekcja DA Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych 
 15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów 
 15.1 Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa 
 15.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa 
 15.3 Przetwórstwo owoców i warzyw 
 15.4 Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
 15.5 Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 
 15.6 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 
 15.7 Produkcja gotowych pasz dla zwierząt 
 15.8 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 
 15.9 Produkcja napojów 
Podsekcja DB Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży 
 17 Włókiennictwo 
 17.1 Produkcja przędzy z włókien tekstylnych i nici 
 17.2 Produkcja tkanin włókienniczych 
 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych 
 17.40 Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży 
 17.5 Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 
 17.60.Z Produkcja dzianin 
 17.7 Produkcja wyrobów pończoszniczych i odzieży dzianej 
 18 Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 
 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej 
 18.2 Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej 
 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich 
Podsekcja DC Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 
 19 Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych 
 19.10.Z Produkcja skór wyprawionych 
 19.20.Z Produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich 
 19.30 Produkcja obuwia 
 20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz korka (z wyłączeniem mebli, 
 wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 
  20.30 Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 
  20.5 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
  słomy i z materiałów używanych do wyplatania 
Podsekcja DE Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru;
  działalność publikacyjna i poligraficzna 
 21 Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru 
 21.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury 
 21.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury 
 22 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 
 22.1 Działalność wydawnicza 
 22.2 Działalność poligraficzna 
 22.3 Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
Podsekcja DG Produkcja wyrobów chemicznych 
 24 Produkcja wyrobów chemicznych 
 24.1 Produkcja podstawowych chemikaliów 
 24.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych 
 24.30.Z Produkcja farb i lakierów 
 24.4 Produkcja wyrobów farmaceutycznych 
 24.5 Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych 
 24.6 Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych 
 24.70.Z Produkcja włókien chemicznych 
Podsekcja DH Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 
 25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 
 25.1 Produkcja wyrobów gumowych 
 25.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 
Podsekcja DI Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 
 26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 
 26.1 Produkcja szkła i wyrobów ze szkła 
 26.2 Produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych 
 26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych 
 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej 
 26.5 Produkcja cementu, wapna oraz gipsu 
 26.6 Produkcja wyrobów betonowych i gipsowych 
 26.70.Z Cięcie, formowanie i wykończanie kamienia ozdobnego i kamieni dla budownictwa 
 26.8 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 
Podsekcja DJ Produkcja metali i wyrobów z metali 
 28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
 28.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 
 28.2 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników 
 i kotłów centralnego ogrzewania 
 28.30 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 
 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 
 28.5 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych 
 28.6 Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 
 28.7 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 
Podsekcja DK Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 29.1 Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, 
 z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych, motocyklowych 
 29.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 
 29.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 
 29.4 Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych 
 29.5 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 
 29.7 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Podsekcja DL Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych 
 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 
 30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 
 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 31.10 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 
 31.20 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 
 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów 
 31.40.Z Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych 
 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych 
 31.6 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 
 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych 
 32.20 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii 
 i telegrafii przewodowej 
 32.30 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji 
 i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich 
 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 
 33.10 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych 
 33.20 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, 
 nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu 
 do sterowania procesami przemysłowymi 
 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 
 33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 
 33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków 
Podsekcja DM Produkcja sprzętu transportowego 
 34 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep 
 34.30 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników 
 35 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
 35.4 Produkcja motocykli i rowerów 
 35.50.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 
Podsekcja DN Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 36.1 Produkcja mebli 
 36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych 
 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego 
 36.50.Z Produkcja gier i zabawek 
 36.6 Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
SEKCJA F Budownictwo 
 45 Budownictwo 
 45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.2 Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 
 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych 
 45.4 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 
 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 
SEKCJA G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli 
 oraz artykułów użytku osobistego i domowego 
 50 Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i moto­cykli;
  sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych 
 50.10 Sprzedaż pojazdów samochodowych 
 50.20 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa 
 50.30 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych 
 50.40.Z Sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich 
 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw 
 51 Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami 
 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 
 51.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 
 51.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 
 51.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego 
 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu 
 51.8 Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia 
 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa 
 52 Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli;
  naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 
 52.1 Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach 
 52.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 
 52.3 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych 
 52.4 Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach 
 52.5 Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach 
 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową 
 52.7 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 
Sekcja H Hotele i restauracje 
 55 Hotele i restauracje 
Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
 63 Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką 
 63.1 Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów 
 63.2 Działalność wspomagająca transport, pozostała 
 63.30 Działalność związana z turystyką 
 64 Poczta i telekomunikacja 
 64.20 Telekomunikacja 
Sekcja J Pośrednictwo finansowe
 65 Pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych 
 65.12 Pośrednictwo pieniężne pozostałe 
 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe 
 66 Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki społecznej 
 67 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami 
Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 70 Obsługa nieruchomości 
 71 Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku 
 osobistego i domowego 
 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych 
 71.3 Wynajem maszyn i urządzeń 
 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 
 72 Informatyka 
 73 Działalność badawczo-rozwojowa 
 73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 
 73.20 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
 74 Usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostałe 
 74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, 
 doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie 
 74.3 Usługi w zakresie badań i analiz technicznych 
 74.4 Usługi reklamowe 
 74.5 Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi 
 świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność
  gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu 
 74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 
 74.7 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 
 74.8 Usługi związane z prowadzeniem interesów pozostałe, gdzie 
 indziej nie sklasyfikowane 
Sekcja M Edukacja 
 80 Edukacja 
 80.10 Przedszkola i szkolnictwo podstawowe 
 80.2 Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe 
 80.30 Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni 
 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 
Sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
 85 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
 85.1 Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
 85.20.Z Działalność weterynaryjna 
 85.3 Opieka wychowawcza i społeczna 
Sekcja O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 
 90 Odprowadzanie działalność oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, 
 pozostałe usługi sanitarne działalność pokrewne 
 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane 
 92 Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 
 92.1 Usługi związane z filmami i nagraniami wideo 
 92.2 Usługi radia działalność telewizji 
 92.31 Usługi w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego 
 92.32 Usługi związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych 
 92.33 Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki 
 92.4 Usługi świadczone przez agencje informacyjne 
 92.6 Działalność związana ze sportem 
 92.7 Działalność rekreacyjna pozostała 
 93 Działalność usługowa pozostała 
 93.0 Działalność usługowa pozostała 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007- M. Mierzejewski | Strona główna |